Regulamin

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – usługi radia i telewizji oraz usługi dostępu do Internetu

§1 [Przedmiot Regulaminu]

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez INSANT S.C. J.JASIŃSKI, R.MIESZKOWICZ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ul. Mościckiego 14, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerami32923C, 32964C(prowadzonej przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.) oraz rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1009, adres poczty elektronicznej biuro@insant.pl, numer telefonu kontaktowego 95 722 14 17(opłata nie wyższa niż za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), fax j.w., zwanej dalej Dostawcą.

2.Dostawca świadczy Usługi w zasięgu Sieci, w zakresie istniejących możliwości technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Podstawę korzystania z Usług, jak również ich świadczenia, stanowią:

– Zamówienie usług telekomunikacyjnych, zwane dalej Zamówieniem,

– Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwana dalej Umową,

– niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

– Cennik świadczenia usług, zwany dalej Cennikiem,

Regulamin promocji, jeżeli Umowa zawarta zostanie na warunkach promocyjnych.

4. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy przewidujących dokonanie czynności prawnej w formie szczególnej Dostawca będzie porozumiewał się z Abonentem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez niego w tym celu w Umowie i za pomocą środka umożliwiającego kontaktowanie się przy wykorzystaniu tych danych (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon lub sms, w zależności od zakresu zgód udzielonych Dostawcy przez Abonenta);

Abonent może kontaktować się z Dostawcą w analogiczny sposób za

pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w ust. 1, jak również osobiście

w Biurze Obsługi.

§2 [Definicje]

Użyte w Umowie, Regulaminie, Cenniku, Regulaminach promocji, a także

pozostałych dokumentach stosowanych przez Dostawcę nazwy oznaczają:

Abonament – należna Dostawcy od Abonenta stała opłata miesięczna za korzystanie z Usług Dostawcy. Usługi objęte Abonamentem szczegółowo określa Umowa;

Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Dostawca zawarł Umowę na piśmie lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie internetowym Dostawcy;

Awaria – nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Sprzętu, skutkująca zaprzestaniem świadczenia Usług lub niedotrzymaniem parametrów jakości ich świadczenia, określonych w Umowie lub Regulaminie, za której usunięcie ponosi odpowiedzialność, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego, Dostawca;

Biuro Obsługi – lokal Dostawcy, przeznaczony do obsługiwania Abonentów. Aktualna lista Biur Obsługi dostępna jest w Serwisie internetowym Dostawcy;

Gniazdo abonenckie – fizyczny punkt, w którym Abonent uzyskuje dostęp do Sieci, znajdujący się w Lokalu, umożliwiający podłączenie Urządzenia lub Sprzętu, celem korzystania z Usług;

KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r.

poz. 1025 z późn. zm.);

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej

(zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową;

Lokal – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, w którym świadczone są lub mają być świadczone Usługi;

Okres rozliczeniowy – miesięczny okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy z tytułu świadczonych Usług, pokrywający się z miesiącem kalendarzowym;

Podstawowa obsługa serwisowa – obejmuje usługi w zakresie prawidłowości funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Sieci i Sprzętu, w zakresie wskazanym w §7 Regulaminu, w tym nieodpłatną (nie dotyczy opłaty z tytułu zakończenia połączenia, w przypadku połączeń telefonicznych) możliwość kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za obsługę serwisową (w tym aktualną, alternatywną ofertę Usług Dostawcy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem komunikaty@insant.pl, oraz telefonicznie, pod numerem 95 722 14 17;

Przedstawiciel Dostawcy – osoba działająca w imieniu i na rzecz Dostawcy, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania Umowy lub uprawniona do wykonywania jej postanowień, a także osoba wykonująca w imieniu Dostawcy czynności techniczne konieczne do świadczenia Usług na rzecz Abonenta;

Serwis internetowy Dostawcy – strona internetowa prowadzona dla Dostawcy pod adresem www.insant.pl, wraz z podstronami, w tym indywidualnymi stronami elektronicznego Biura Obsługi;

Sieć – sieć telekomunikacyjna, którą dysponuje Dostawca, oparta na technologii przewodowej, wykorzystywana przez Dostawcę do świadczenia Usług;

Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, które nie jest możliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, strajki;

Sprzęt – wszelkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne, przeznaczone do świadczenia przez Dostawcę Usług (w szczególności dekoder, moduł CAM, zasilacz i kable), stanowiące własność Dostawcy oraz oddane do używania Abonentowi. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio, w przypadku Abonenta dysponującego własnym Sprzętem;

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Abonentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w szczególności papier, pamięć, USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, sms lub poczta elektroniczna.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta w formie pisemnej pomiędzy Dostawcą a Abonentem;

Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy – Umowa z Konsumentem zawarta:

a. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibą Dostawcy lub Biurem Obsługi),

b. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa pod lit. a,

c. w lokalu przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibie Dostawcy lub Biurze Obsługi) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibą Dostawcy lub Biurem Obsługi), przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Urządzenie – urządzenie Abonenta umożliwiające korzystanie z Usług, w szczególności odbiornik telewizyjny spełniający wymagania opisane w §13 ust. 2, router oraz komputer osobisty spełniający wymagania opisane w §12 ust. 4;

Usługa – usługa dostarczania Sieci, przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radia i telewizji oraz do świadczenia usługi dostępu do Internetu, w tym usługa przyłączenia Lokalu do Sieci i dostosowania istniejącego przyłącza do wymogów Sieci (zwana dalej Przyłączeniem), usługa rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radia i telewizji, usługa dostępu do Internetu, w tym usługa Aktywacji (zwana dalej Aktywacją), wraz z Usługami dodatkowymi, jak również usługi serwisowe, świadczone na rzecz Abonenta przez Dostawcę. Zakres Usług świadczonych na rzecz poszczególnych Abonentów określa Umowa;

Usługi dodatkowe – usługi świadczone przez Dostawcę, powiązane z Usługami, wskazane w Cenniku;

Zamówienie – porozumienie, na podstawie którego Strony wskazują zakres Usług, które mają być przedmiotem Umowy, pozwalające na ustalenie faktu istnienia możliwości technicznych przyłączenia Lokalu do Sieci, stworzenie takich możliwości lub określenie kosztów ich stworzenia.

§3 [Zawarcie Umowy]

 1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, a w przypadku udostępnienia przez Dostawcę takiej możliwości, także w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej, przy czym Abonentowi przysługuje prawo wyboru formy umowy. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz stwierdzeniu przez Dostawcę istnienia możliwości technicznych świadczenia Usług, w tym w szczególności na podstawie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzania zakresu Umowy o Usługę kolejnego rodzaju.

 2. W przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia Lokalu do Sieci, jak również występowania okoliczności istotnie utrudniających przyłączenie Lokalu do Sieci lub rodzących znaczne jego koszty, Dostawca może odmówić zawarcia Umowy lub uzgodnić z Abonentem, przed zawarciem Umowy, w osobnym porozumieniu, sposób wykonania zleconych Usług, w szczególności ich termin oraz koszt.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, o ile jej postanowienia nie stanowią jednoznacznie odmiennie. W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, po upływie tego czasu, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Strony mogą zapobiec przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy na czas nieoznaczony, składając odpowiednie oświadczenie. Dla swej skuteczności oświadczenie winno zostać doręczone drugiej Stronie do __ dnia miesiąca kalendarzowego w którym upływa czas oznaczony włącznie. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania Umowy, Umowa wygasa z ostatnim dniem czasu, na który została zawarta.

 4. Minimalny czas trwania Umowy stanowi jeden pełny Okres rozliczeniowy. Jeden pełny Okres rozliczeniowy stanowi również minimalny czas świadczenia poszczególnych, zamówionych przez Abonenta, Usług o charakterze ciągłym. Zapis zdania pierwszego w szczególności zapewnia możliwość zawarcia Umowy na czas oznaczony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku Konsumenta, czas oznaczony, stanowiący początkowy czas obowiązywania Umowy nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

 5. W przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, Regulaminy promocji traktować należy jako uregulowania szczególne wobec Regulaminu oraz Cennika.

 6. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, Regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC).

7. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku. W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).

§4 [Lokal]

1.Dostawca może żądać przedstawienia informacji lub dokumentów,

potwierdzających przysługiwanie Abonentowi odpowiedniego tytułu prawnego

do Lokalu.

2. Dostawca zawrze Umowę, obejmującą przyłączenie Lokalu do Sieci, wyłącznie

z podmiotem, któremu przysługuje odpowiedni tytuł prawny do tego Lokalu.

Dostawca może odmówić przyłączenia Lokalu do Sieci, w przypadkach

opisanych we właściwych przepisach, w szczególności uzależnić wykonanie

takiej czynności od współdziałania uprawnionego, o którym mowa w art. 684

KC w związku z art. 32 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci

telekomunikacyjnych.

3.Abonent zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielom Dostawcy, w

uzgodnionym terminie, dostęp do Sprzętu oraz innych elementów Sieci,

znajdującej się na terenie Lokalu, w zakresie, w którym jest to niezbędne dla

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sieci, w tym w szczególności celem

jej konserwacji, regulacji, naprawy lub modernizacji.

§5 [Abonent]

1.Umowa jest zawierana:

1.1 w imieniu Dostawcy przez osobę przez niego umocowaną,

1.2 przez Abonenta – osobiście lub przez działającego w jego imieniu i na jego rzecz przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Dostawcy oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

2.Zawarcie Umowy może zostać uzależnione od podania przez Abonenta niezbędnych danych:

2.1 w przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imiona, adres aktualnego miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej ,numer ewidencji PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca czy numery telefonów kontaktowych,

2.2 W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i osób fizycznych zawierających Umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: nazwa firmy, aktualny i dokładny adres siedziby firmy oraz przedstawienie podstawowych dokumentów identyfikujących status prawny Abonenta, w szczególności: odpis z rejestru lub ewidencji oraz kopia zaświadczenia NIP i wydania numeru Regon.

3.Dostawca, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie możliwości wykonania przez Abonenta zobowiązań, może uzależnić zawarcie Umowy od:

3.1 dostarczenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy,

3.2 pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, wynikającej z danych będących w posiadaniu Dostawcy lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530); Dostawca powiadamia Abonenta o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.

4. Dostawca może odmówić zawarcia Umowy lub zawrzeć Umowę na warunkach mniej korzystnych dla Abonenta, w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta. W szczególności Dostawca może odmówić zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych lub żądać zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy poprzez dokonanie przedpłaty w wysokości sumy opłaty przyłączeniowej oraz aktywacyjnej, jak również sześciokrotności należnego Abonamentu. Dostawca może również żądać złożenia kaucji za Sprzęt oddany do używania.

5. Dostawca uprawniony będzie do zaspokojenia swych roszczeń z kwot opisanych w ust. 4, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty należności, Postanowienia zdania pierwszego nie naruszają uprawnienia Dostawcy do zawieszenia świadczenia Usług lub wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem właściwego trybu, przewidzianego postanowieniami Regulaminu. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym Abonent zobowiązany będzie do uzupełnienia kwot opisanych w ust. 4, w terminie 7 dni od wezwania Dostawcy.

6. Dostawca zwróci Abonentowi kwotę opisaną w ust. 4, w terminie 7 dni od wygaśnięcia Umowy oraz zaspokojenia przez Abonenta roszczeń Dostawcy wynikających z Umowy.

7. Dostawcy przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy, jeżeli podmiot dokonujący Zamówienia posługuje się dokumentami zniszczonymi lub budzącymi wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności.

8. Abonent zobowiązany jest do zapewnienia zasilania Sprzętu oraz innych elementów Sieci, zainstalowanych w Lokalu, niezbędnych do korzystania z Usług.

§6 [Rozpoczęcie świadczenia Usług]

1.Dostawca będzie świadczyć Usługi na rzecz Abonenta na podstawie Umowy.

2.Dostawca uprawniony jest do zróżnicowania zakresu oraz cen Usług dostępnych dla poszczególnych grup Abonentów, w tym w szczególności jego ograniczenia dla Abonentów korzystających z Usług na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub dla celów publicznego odtwarzania rozprowadzanych programów, w zależności od zakresu posiadanych przez Dostawcę uprawnień.

3.Dostawca zobowiązuje się dokonać Przyłączenia oraz Aktywacji w terminie wskazanym w Umowie, nie później jednakże niż w terminie 30 dni od jej zawarcia. Do terminu opisanego w zdaniu pierwszym nie wlicza się czasu, w którym dokonanie Przyłączenia lub Aktywacji nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.

4.Zawierając Umowę, Abonent wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Przedstawicieli Dostawcy prac w Lokalu, niezbędnych dla Przyłączenia, w tym w szczególności poprowadzenie kabli, w tym przez nieruchomość gruntową, na której położony jest Lokal, przewiercenie niezbędnych otworów, zainstalowanie Gniazda abonenckiego oraz montaż Sprzętu.

5.Abonent jest zobowiązany współpracować z Przedstawicielem Dostawcy, w sposób gwarantujący dokonanie Przyłączenia w możliwie najkrótszym czasie.

6.Przedstawiciel Dostawcy nie jest zobowiązany do obsługi bądź naprawy Urządzenia, w szczególności do jego konfiguracji. Dostawca nie jest odpowiedzialny za zły stan techniczny Urządzeń Abonenta, ani za zakłócenia techniczne spowodowane tym stanem.

7.W Lokalu Abonenta zostaje zainstalowane jedno Gniazdo abonenckie będące własnością Dostawcy. Za przyłączenie drugiego oraz kolejnych Gniazd abonenckich w Lokalu, Abonent ponosi opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Maksymalną liczbę Gniazd abonenckich w Lokalu wyznacza oferta Dostawcy oraz techniczne warunki przyłącza Lokalu do Sieci.

§7 [Sprzęt]

1.Sprzęt oraz wszelkie inne elementy Sieci przekazane Abonentowi, w tym

zamontowane w Lokalu pozostają własnością Dostawcy.

2.Sprzęt oraz wszelkie inne elementy Sieci mogą być używane jedynie w Lokalu wskazanym w Umowie lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony w Umowie.

3.Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Sprzętem ani innymi elementami Sieci, a w szczególności do ich udostępniania (bezpłatnie i odpłatnie) osobom trzecim. Abonent nie jest uprawniony do przyłączania do Sieci urządzeń innych niż Sprzęt lub Urządzenie.

4.Udostępnienie Abonentowi Sprzętu, jak również Przyłączenie potwierdzone zostaną w protokole odbioru, podpisanym przez Abonenta.

5.Z chwilą wydania Sprzętu lub innych elementów Sieci zainstalowanych w Lokalu, Abonent zobowiązany jest do przechowywania ich w sposób zabezpieczający je przed utratą (w tym również spowodowaną kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem).

6.Abonent zobowiązuje się używać Sprzętu oraz innych elementów Sieci zgodnie z udostępnioną instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nich żadnych zmian. Dostawca wymaga, aby podczas wyładowań atmosferycznych Sprzęt i Urządzenie zostały odłączone od zasilania energetycznego oraz Gniazda abonenckiego.

7.Abonent zobowiązany jest powiadomić Dostawcę – w terminie 48 godzin – o stwierdzeniu utraty lub zniszczenia Sprzętu lub innych elementów Sieci.

8.W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu lub elementów Sieci zainstalowanych w Lokalu, po ich wydaniu Abonentowi, koszty naprawy lub wymiany ponosi Abonent, w tym w szczególności w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień ust. 3 lub ust. 6. Postanowienia zdania pierwszego nie dotyczą przypadków utraty, zniszczenie lub uszkodzenie wynikłego z wad Sprzętu lub elementów Sieci, za które odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym ponosi Dostawca, producent Sprzętu lub elementów Sieci.

9.Z zastrzeżeniem jednoznacznie odmiennych postanowień Umowy lub Regulaminu, a w szczególności wskazanych w niniejszym paragrafie, Dostawca nie wprowadza ograniczeń w zakresie korzystania ze Sprzętu, jak również oświadcza, że nie zostały one wprowadzone na jego zlecenie.

§8 [Zwrot Sprzętu]

1.Abonent zobowiązany jest na swój koszt zwrócić Sprzęt do Biura Obsługi, w ciągu 5 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących przypadku odstąpienia od Umowy zawartych w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy lub na odległość).

2.Abonent zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt Sprzętu, w przypadku zmiany Pakietu usług, skutkującej koniecznością wymiany Sprzętu, w ciągu 30 dni od dnia zmiany Pakietu usług. Dostawca uprawniony jest do uzależnienia wydania właściwego Sprzętu od zwrotu Sprzętu dotąd posiadanego przez Abonenta.

3.Na żądanie i koszt Abonenta Sprzęt może zostać odebrany z Lokalu przez Przedstawiciela Dostawcy, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących przypadku odstąpienia od Umowy zawartych w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy lub na odległość).

4.Na zasadach określonych w Cenniku Dostawca może obciążyć Abonenta obowiązkiem zapłaty kary umownej, w wysokości wskazanej w Cenniku, jeżeli Abonent nie zwróci Sprzętu, w terminie wskazanym w ust. 1-2. Kwota kary umownej liczona będzie odrębnie dla każdego elementu Sprzętu, udostępnionego Abonentowi. Kwota kar umownych nie przekroczy wartości Sprzętu wskazanej w Cenniku.

§9 [Awarie]

1.Dostawca zobowiązuje się do usuwania Awarii w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od daty powzięcia o nich informacji, w tym w szczególności ich zgłoszenia przez Abonenta. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 21, o ile Abonent nie uzgodnił z Dostawcą innego terminu. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii w terminie opisanym w zdaniu pierwszym, Dostawca określi termin jej usunięcia i poinformuje o takim terminie Abonenta.

2.Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy o występujących zakłóceniach w korzystaniu z Usług.

3.Za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług wskutek Awarii, Abonentowi przysługują:

  1. prawo obniżenia Abonamentu za okres rozliczeniowy, w którym doszło do niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług,

  2. prawo do kary umownej.

4.Prawo obniżenia Abonamentu przysługuje w wysokości stanowiącej równowartość 1/30 Abonamentu należnego za miesiąc, w którym doszło do niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług wskutek Awarii, za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług wskutek Awarii, trwającej dłużej niż dwie godziny. Prawo do kary umownej przysługuje w wysokości stanowiącej równowartość 1/30 Abonamentu należnego za miesiąc, w którym doszło do niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług wskutek Awarii, za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług wskutek Awarii, trwającej dłużej niż dwie godziny.

5.Obniżenie Abonamentu oraz zapłata kary umownej nastąpią poprzez obniżenie kwoty do zapłaty z tytułu pierwszego Abonamentu (oraz ewentualnie następnych), należnego po dniu powstania prawa Abonenta. Zapłata kwoty należnej z tytułu obniżenia Abonamentu oraz kary umownej może nastąpić poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy lub poprzez wypłatę w Biurze Obsługi, na wniosek Abonenta, w terminie 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek o dokonanie płatności przelewem lub poprzez wypłatę winien zostać doręczony Dostawcy do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzone zostało roszczenie Abonenta o zapłatę (w szczególności w toku postępowania reklamacyjnego).

6.W celu dochodzenia obniżenia Abonamentu lub zapłaty kar umownych Abonent winien złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących wartości odszkodowania, opisanych w art. 105 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadkach opisanego w tym przepisie świadczenia na rzecz jednostek uprawnionych.

§10 [Usługi]

1.Za Przyłączenie oraz Aktywację Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Dostawca rozpoczyna naliczanie opłat abonamentowych, należnych Dostawcy, z chwilą Aktywacji.

2.Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych w przypadkach określonych w Cenniku, nie objętych Abonamentem. W szczególności dotyczy to usług serwisowych nie wchodzących w zakres Podstawowej obsługi serwisowej.

3.Dostawca, w ramach Abonamentu, świadczy wyłącznie Podstawowe usługi serwisowe. Pozostałe usługi z zakresu obsługi serwisowej wskazane w Regulaminie lub Cenniku, podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

4.Dostawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, jak również obowiązujących norm technicznych. Minimalne poziomy jakości Usługi określa Umowa oraz Regulamin. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieosiągnięcie parametrów świadczonych Usług wynika z ograniczeń Urządzeń określonych w Regulaminie.

5.Dostawca może zapewnić Abonentowi bez dodatkowych opłat lepsze parametry świadczonych Usług. Zapewnienie takich lepszych parametrów świadczonych Usług nie wymaga zmiany Umowy, zgody Abonenta, jak również jego wcześniejszego powiadomienia i nie uprawnia Abonenta do rozwiązania Umowy.

6.Dostawca nie gromadzi danych o lokalizacji Urządzenia Abonenta oraz Sprzętu w celach związanych z zapewnieniem funkcjonalności Usługi.

7.Dostawca nie wprowadza ograniczeń w dostępie ani korzystaniu z Usługi, innych niż jednoznacznie określone w Umowie, Regulaminie oraz Regulaminie promocji, w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych.

8.Dostawca wprowadza następujące procedury, w celu pomiaru ruchu i organizacji w Sieci: a) zautomatyzowana analiza obciążenia ruchem wybranych elementów Sieci w czasie rzeczywistym, b) interwencja serwisu technicznego, w przypadku Awarii, jak również przypadkach opisanych w § 21 ust. 3.

9.Procedury opisane w ust. 8 umożliwiają ograniczenie częstotliwości oraz czasu występowania Awarii, jak również pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i integralność Sieci. Procedury opisane w ust. 8 nie posiadają negatywnego wpływu na jakość Usługi.

10.Dostawca przekazywać będzie Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Abonenta w Umowie. Dostawca może zapewnić również przekazywanie takich informacji za pośrednictwem konta Abonenta, dostępnego za pośrednictwem Serwisu internetowego Dostawcy,ogulaminie (okalizacji Sprzętu udostępnionego Abonentowiie wskaźników jakości. harakter).. W szczególnych przypadkach, za uprzednią zgodą Abonenta Dostawca może także przekazać te informacje telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową, wysłaną na numer telefonu podany w tym celu przez Abonenta w Umowie. W przypadku informacji dotyczących ogółu lub większej grupy Abonentów, Dostawca może ponadto przekazać przedmiotową informację w formie komunikatu umieszczonego bezpośrednio w Serwisie internetowym Dostawcy.

11.Dostawca będzie niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia) przekazywał Abonentowi będącemu osobą fizyczną informację o naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na jego prawa. Przez naruszenie danych osobowych, które może wywrzeć niekorzystny wpływ na prawa rozumie się takie naruszenie, które w szczególności może skutkować nieuprawnionym posługiwaniem się danymi osobowymi, szkodą majątkową, naruszeniem dóbr osobistych, ujawnieniem tajemnicy bankowej lub innej ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej. Postanowienia ust. 10, w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji, stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie nie będzie wymagane w zakresie, w którym Dostawca wdrożył przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których ochrona została naruszona.

12.Dostawca informuje Abonentów o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa Sieci, wymagającego podjęcia środków wykraczających poza podjęte przez Dostawcę środki techniczne i organizacyjne, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. Postanowienia ust. 10, w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji stosuje się odpowiednio.

13.Dostawca informuje, że ewentualne usługi posprzedażne, o których mowa w ust. 2 wraz należną za nie opłatą wskazane zostały w Cenniku.

14.Dostawca informuje, że na usługi gwarancyjne składają się usługi wchodzące w zakres Podstawowej obsługi serwisowej.

§11 [Warunki płatności]

1.Faktura VAT wystawiona przez Dostawcę zawiera informacje o:

1.1 opłatach za Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Abonenta, w szczególności o terminie oraz sposobie płatności,

1.2 Usługach świadczonych na rzecz Abonenta w okresie, którego dotyczy wystawiona faktura VAT.

1.3 numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z

której Abonent skorzystał, oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE,

na której jest zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2 Ustawy,

1.4 informację o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a Ustawy

(żądania blokowania połączeń wychodzących lub przychodzących dotyczących

usług o podwyższonej opłacie oraz żądania ustalenia progu kwotowego

korzystania z takich usług).

2.Dostawca dostarcza, na żądanie Abonenta, za wynagrodzeniem wskazanym w

Cenniku szczegółowy wykaz wykonanych Usług – wraz z fakturą VAT

wystawioną za Okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz – począwszy

od bieżącego Okresu rozliczeniowego, do końca Okresu rozliczeniowego, w

czasie którego upływa uzgodniony z Abonentem termin zaprzestania

dostarczania tego wykazu.

3.Dostawca dostarcza, na żądanie Abonenta, za wynagrodzeniem wskazanym w

Cenniku, szczegółowy wykaz wykonanych Usług, obejmujący Okresy

rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy Okres rozliczeniowy,

w którym Abonent złożył żądanie. W takim przypadku szczegółowy wykaz

wykonanych Usług dostarcza się w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania

przez Abonenta.

4.Dostawca może wystawiać i udostępniać faktury VAT drogą elektroniczną, w

szczególności za pośrednictwem Serwisu internetowego Dostawcy, na

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5.Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi, w tym w

szczególności Abonamentu, na podstawie doręczonej przez Dostawcę faktury

VAT, z góry, nie później niż do 15 dnia miesiąca, w którym świadczona była

dana Usługa. Abonent zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy o

niedoręczeniu faktury VAT do 20 dnia miesiąca, w którym świadczona była

dana Usługa. Opłaty, których wysokość zależy od zakresu korzystania przez

Abonenta z Usług, uiszczane być winny z dołu, do 15 dnia okresu

rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym Usługi te były

świadczone. Opłaty za przyłączenie do Sieci lub aktywację Usług należne są w

terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dostawca zastrzega sobie prawo

do naliczenia opłaty za świadczoną Usługę w terminie późniejszym, niż w

fakturze VAT stwierdzającej należność za okres rozliczeniowy, w którym

Usługa ta była świadczona.

7.Wszelkie płatności należne Dostawcy z tytułu realizacji Umowy powinny być

regulowane na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT

stanowiącej podstawę tej płatności lub w kasie Dostawcy lub innego

wskazanego przez niego podmiotu. Dniem zapłaty jest data wpływu

należności na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub dzień

uiszczenia należności w kasie Dostawcy lub innego wskazanego przez niego

podmiotu. Listę udostępnionych kas Dostawcy, jak również innych

wskazanych podmiotów Dostawca umieszcza w Serwisie internetowym.

8.Wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Abonenta od obowiązku uiszczenia

należności za wykonane na jego rzecz Usługi, z zastrzeżeniem postanowień

dotyczących uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

wskazanych, o których mowa w § 23 oraz w pouczeniu stanowiącym

załącznik nr 4 do Umowy.

9.Abonent zobowiązany jest do uiszczenia odsetek od kwot należnych

Dostawcy, za każdy dzień opóźnienia w ich płatności, na podstawie

wystawionego przez Dostawcę dokumentu księgowego. Odsetki obliczone

zostaną w wysokości odsetek maksymalnych, w rozumieniu art. 359 Kodeksu

cywilnego.

10.Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową

Dostawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą

dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne

obowiązki umowne Dostawcy. Jeżeli Dostawca nie otrzymał wyraźnej zgody

Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji,

które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności,

Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

§12 [Dostęp do Internetu]

1.Usługa dostępu do Internetu umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do

informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z

wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Dostawca nie ogranicza

możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci

Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz

Cennika) mogą wprowadzać szczególne ograniczenia.

2.Dostęp realizowany jest w pakiecie taryfowym wybranym przez Abonenta, przy

pomocy Urządzenia wybranego przez Abonenta i spełniającego warunki

techniczne wynikające ze specyfiki Usługi dostępu do Internetu oraz wymagania

określone przepisami.

3.Dostawca nie limituje ilości przesyłanych danych. Wyższa prędkość przesyłania

danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z

bardziej zaawansowanych usług. Zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej

szybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 30 Mb/s pobierania danych.

Ultraszybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 100 Mb/s pobierania danych. Dla

poszczególnych zastosowań można określić następujące przykłady parametrów

(dla każdego Urządzenia osobno):

– usługi telefoniczne VoIP – 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;

– przeglądanie stron www – 1 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

– oglądanie wideo w jakości SD – 2 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

– oglądanie wideo w jakości HD – 6 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

– oglądanie wideo w jakości 4K – 18 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

– rozmowy wideo HD – 1,5 Mb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;

– gry sieciowe czasu rzeczywistego – 2 Mb/s pobierania i 1,5 Mb/s wysyłania, opóźnienie 30 ms.

Dostawca gwarantuje, że parametry Usługi obejmujące wahanie opóźnienia oraz utratę pakietów nie ograniczają możliwości korzystania z wyżej opisanych usług.

4.Dostawca posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do

Internetu:

– minimalna, którą Dostawca zobowiązuje się dostarczać Abonentowi w każdym momencie (z wyjątkiem przerw w świadczeniu Usług), równa 50% prędkości maksymalnej,

– zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 75% prędkości maksymalnej przez 80% doby,

– deklarowana, którą Dostawca posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach oraz Umowie, równa prędkości maksymalnej,

– maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w wybranym pakiecie taryfowym.

Wartości liczone są w protokole warstwy transportowej w taki sposób, iż

uwzględniają także ograniczenia wynikające z parametrów punktu styku Sieci z

zewnętrznymi punktami wymiany ruchu internetowego.

5.Faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili prędkość dostępu do Internetu

uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale

i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy

nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych

działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń

technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku

Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni

danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających prędkość transmisji

(antywirus, firewall), korzystania z dostępu radiowego przy niskim poziomie

sygnału (znaczna odległość od Sprzętu).

6.Faktyczne ograniczenia zapewnianych parametrów dostępu do Internetu mogą

negatywnie wpływać na możliwość korzystania z aplikacji, usług czy treści, w

szczególności w przypadku, w którym parametry te spadną poniżej wartości

wskazanych w ust. 3.

7.Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy (w tym Regulaminu oraz

Cennika), w szczególności ust. 8-9 poniżej, Dostawca traktuje wszystkie

transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji.

8.W celu utrzymania optymalnych warunków dostępu do Internetu Dostawca

usług stosuje środki monitorowania ruchu oraz zarządzania ruchem, takie jak:

kolejkowanie, priorytetyzacja, rezerwacja, czasowa alokacja transmisji,

przelewy ruchu i unikanie przeciążeń. Środki te są stosowane nie dłużej, niż jest

to konieczne. Dostawca dopuszcza stosowanie środków zarządzania ruchem w

oparciu o zdefiniowane kategorie ruchu wyłącznie w przypadku, w którym

okaże się to nieuniknione z technicznego punktu widzenia. Środki zarządzania

ruchem nie są dyktowane względami handlowymi.

9.Środki zarządzania ruchem nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie

ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści,

aplikacji ani usług, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne

(i jedynie tak długo, jak jest to konieczne), aby:

a) zapewnić zgodność z przepisami prawa lub środkami służącymi ich wykonaniu,

b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci, Usług oraz Urządzeń,

c) zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

Środki te mogą spowodować czasowe pogorszenie parametrów świadczonej Usługi, w szczególności wydłużenie opóźnienia a także ograniczenie prędkości transmisji danych lub jej czasowe wstrzymanie.

10.Na zasadach określonych w przepisach prawa Dostawca może oferować usługi

niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla

określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną

dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.

11.Znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy

faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym

w ust. 4, ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego

przez Prezesa UKE stanowią nienależyte wykonanie Umowy zawartej z

Konsumentem.

12.W przypadkach znaczących i stałych lub regularnie powtarzających się

rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a

wykonaniem opisanym w ust. 4, Abonentowi przysługują środki opisane w § 18

oraz § 28.

13.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przesyłanych lub

pobieranych przez Abonenta.

14.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Urządzenia oraz

zawartych w nim danych przed dostępem osób trzecich. Postanowienia

niniejszego ustępu nie naruszają zobowiązań Dostawcy, określonych w § 10

ust. 10-12 oraz zasad odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usług,

wynikających z Kodeksu cywilnego.

15.Zawarcie Umowy uprawnia do korzystania z Usługi przy pomocy wyłącznie

jednego Urządzenia, o ile nie stanowią inaczej postanowienia Umowy.

16.Komputer osobisty, stanowiący Urządzenie, dla prawidłowego korzystania z

Usługi dostępu do Internetu, powinien posiadać następujące parametry:

_________.

17.Dostawca może zapewnić Abonentowi świadczenie Usług dodatkowych

poczty elektronicznej oraz utrzymania serwisu internetowego. Warunki

korzystania z Usług opisanych w zdaniu pierwszym określa Umowa.

Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną. Korzystanie z tych Usług dodatkowych następuje przy użyciu

Komputera osobistego o parametrach nie gorszych niż opisane w ust. 16.

Dostawca zapewnia sobie prawo usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do

danych przechowywanych w związku ze świadczeniem Usług dodatkowych,

zgodnie z postanowieniami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Abonenta, przy wykorzystaniu Usług

dodatkowych, treści o charakterze bezprawnym.

18.Dostawca uprawniony jest do usunięcia plików oraz wiadomości poczty

elektronicznej, umieszczonych na serwerze Dostawcy w związku ze

świadczeniem Usług poczty elektronicznej oraz hostingu serwisu

internetowego, w dniu zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności

wygaśnięcia Umowy.

§13 [Usługa radia i telewizji]

1.W przypadku braku odmiennych zapisów Umowy, Cennika lub Regulaminu

promocji, zawarcie Umowy uprawnia do korzystania z Usług radia i telewizji,

świadczonych w technologii cyfrowej, przy pomocy wyłącznie jednego

Urządzenia.

2. Odbiornik telewizyjny, stanowiący Urządzenie, dla prawidłowego korzystania z Usług powinien posiadać w przypadku korzystania z telewizji analogowej: tuner analogowy, w przypadku telewizji cyfrowej SD: tuner DVB, a w przypadku telewizji cyfrowej HD: tuner DVB a w przypadku korzystania z modułu CAM właściwe gniazdo.

2. Dostawca informuje, że sygnał telewizji cyfrowej jest kodowany i dla jego odbioru niezbędne jest korzystanie z dekodera o następujących parametrach: DVB-T DVB-Club odpowiedniego odbiornika telewizyjnego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

§14 [Zmiana Lokalu, utrata praw do Lokalu]

1.W przypadku zmiany Lokalu, w którym mają być świadczone Usługi, jeżeli

nowy Lokal nie znajduje się w obrębie właściwej Sieci lub nie występują w nim

warunki techniczne niezbędne do świadczenia Usługi, Dostawca może odmówić

zmiany Lokalu, jak przy zawarciu Umowy.

2.Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną osobę

posiadającą tytuł prawny do Lokalu, jeśli Dostawca wyrazi na to pisemną zgodę, pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku.

3.Dostawca zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przejęcie praw i

obowiązków przez nabywcę praw do Lokalu w przypadkach opisanych

Regulaminie, znajdujących zastosowanie przy zawieraniu Umowy, w

szczególności może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i

obowiązków wynikających z Umowy od wykonania przez Abonenta wszystkich

wymagalnych zobowiązań wobec Dostawcy.

4.W przypadku utraty przez Abonenta prawa do Lokalu, w którym świadczona

jest Usługa, w wyniku której nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków

wynikających z Umowy, Umowa winna zostać rozwiązana przez Abonenta

zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Abonent, pomimo

utraty praw do Lokalu nie rozwiąże Umowy, jak również nie nastąpi

przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, wówczas jest

odpowiedzialny za płatności za Usługi świadczone po utracie praw do Lokalu,

bez względu na podmiot korzystający z tych Usług.

§15 [Zmiana Umowy na wniosek Abonenta]

1.Jeżeli Abonent nie zalega z żadnymi wymagalnymi opłatami wobec Dostawcy,

Strony mogą rozszerzyć zakres świadczonych Usług, w tym w szczególności

zmienić Pakiet usług na wyższy, dokupić inny Pakiet usług lub rozszerzyć

Umowę o Usługę kolejnego rodzaju. Zamówienia można składać w formie

pisemnej, osobiście w Biurze Obsługi lub poza nim, z uprawnionym

Przedstawicielem Dostawcy lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego

w Serwisie internetowym Dostawcy. Zmiana stanowi podstawę naliczenia

odpowiednich opłat, zgodnie z postanowieniami Cennika. Postanowienia

niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do ograniczenia zakresu

świadczonych Usług, z tym zastrzeżeniem iż ograniczenie zakresu

świadczonych Usług nie wymaga braku zaległości Abonenta wobec Dostawcy.

2.Dostawca może także umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych

Usług poprzez złożenie oświadczeń w formie elektronicznej lub dokumentowej,

w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub Serwisu internetowego Dostawcy. Możliwość opisana w zdaniu pierwszym dotyczy w szczególności:

a. zamówienia oraz rezygnacji z Usług dodatkowych,

b. zmiany pakietu, w którym świadczone są Usługi.

3. W przypadku gdy zmiana Umowy dokonywana jest poprzez oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

4. Zmiana zakresu świadczonych usług nastąpi z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wniosek ten został złożony. Dostawca może z ważnych przyczyn określić inny termin realizacji wniosku.

5. W przypadku zmiany warunków Umowy z Konsumentem w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie przez telefon, Dostawca/Przedstawiciel Dostawcy ma obowiązek na początku rozmowy poinformować Konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. Ponadto Dostawca ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub innym Trwałym nośniku. Oświadczenie Konsumenta o zmianie Umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Dostawcy.

6. Konsument jest uprawniony od odstąpienia od zmiany warunków Umowy dokonanej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy na szczególnych zasadach – określonych odpowiednio w § 23 Regulaminu, w tym określonych w powołanym tam pouczeniu o odstąpieniu stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, przy czym każdorazowo przed dokonaniem zmiany Dostawca ponownie pouczy Konsumenta o przysługującym mu uprawnieniu w tym zakresie.

§16 [Reklamacja]

1.Abonent może składać reklamację z powodu:

  1. niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,

  2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,

  3. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.

2.Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu

rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od

dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,

lub od dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenie

należności z tytułu świadczenia Usługi.

3.Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie

poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy

rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

4.Niezależnie od powodu reklamacji, może ona być złożona w każdym Biurze

Obsługi:

 1. w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty w Biurze Obsługi albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529),

 2. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi,

 3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez biuro@insant.pl

Wskazane środki komunikacji mogą być także wykorzystane w celu ustalenia stanu rozpoznania złożonej reklamacji.

5.Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego,

  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  4. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Dostawcę lub adres miejsca zakończenia Sieci,

  5. datę zawarcia Umowy abonenckiej i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi – w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a,

  6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa – w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty,

  7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności – w przypadku, o którym mowa pod lit. f

  8. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

6.W przypadku gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w

formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi,

nie spełnia warunków określonych w ust. 5, upoważniona osoba

reprezentująca Dostawcę, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna,

że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do

poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego

uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje

pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione

pozostawia się bez rozpoznania.

7.W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 6

nie spełnia warunków określonych w ust. 5, jednostka Dostawcy rozpatrująca

reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia

reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia,

określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z

pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje

pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie

wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

8.Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 5 lit. f,

a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego

odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Dostawcy

rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była

określona.

9.W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w Biurze

Obsługi, ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca

Dostawcę, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.

10.W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową,

telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków

komunikacji elektronicznej, Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia

reklamacji potwierdza jej przyjęcie.

11.Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz

zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej

reklamację. Potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się

w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia

jej złożenia.

§17 [Odpowiedź na reklamację]

1.Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

2.Odpowiedź na reklamację zawiera:

 1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację,

 2. informację o dniu złożenia reklamacji,

 3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,

 4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w § 16 ust. 5 lit. g,

 5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

 6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska,

3.W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na

reklamację powinna:

 1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

 2. zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.

4.Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na

reklamację na papierze. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku

złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków

komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza

przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie

elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z

wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka

komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty

elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca

potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na

adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z

wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez

reklamującego do złożenia reklamacji.

5.Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie abonenckiej lub

w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz

udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym

celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego

przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne stosuje się.

6.Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w

ust. 4 i 5, jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie

przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o

których mowa odpowiednio w § 16 ust. 11 oraz § 17 ust. 2 i 3 lit. a, a postać i

forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację

umożliwia reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w

zwykłym toku czynności.

7.Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została

doręczona reklamującemu, Dostawca, na żądanie reklamującego wyrażone w

sposób określony w § 16 ust. 4 zdanie drugie, niezwłocznie przekazuje

ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.

8.Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą, określa sposób, formę i postać, w

jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w

ustępie poprzedzającym ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w

przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca

ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię

przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została

wysłana odpowiedź na reklamację.

9.Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu

odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej

sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona

reklamującemu.

10.W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został

rozwiązany, Dostawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym

trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze, zgodzie albo odmowie udziału w

postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich przed Prezesem UKE.

§18 [Zawieszenie świadczenia Usług]

1.W okresie zawieszenia świadczenia Usług, Dostawca jest zwolniony z

obowiązku świadczenia Usług oraz Usług dodatkowych, a Abonent z obowiązku

uiszczania opłat.

2.Dostawca może zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług,

jeżeli Abonent:

1.1 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 14 dni, zalega w zapłacie całości lub części opłaty aktywacyjnej, przyłączeniowej, Abonamentu lub innych opłat określonych w Cenniku powyżej 7 dni od terminu płatności,

1.2 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 2 dni, narusza zobowiązania wynikające z postanowień Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności w przypadkach opisanych w §21 ust. 1. Dostawca może odstąpić od wezwania, jeżeli niezwłoczne zawieszenie świadczenia Usług będzie stanowić wyłączną możliwość zapobieżenia powstaniu istotnych szkód,

1.3 na wniosek Abonenta.

2. W przypadku zawieszenia na podstawie ust. 1.1 lub ust. 1.2 Dostawca

zobowiązany jest wznowić świadczenie Usług w ciągu 3 dni roboczych od

ustania przyczyn zawieszenia, w szczególności dostarczenia dowodu zapłaty

przez Abonenta wszystkich zaległości wraz z należnymi odsetkami.

3.Umowa automatycznie wygasa, bez konieczności jej odrębnego wypowiadania,

ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął okres dwóch miesięcy od

zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli w okresie tym nie ustaną przyczyny

zawieszenia świadczenia Usług o których mowa w ust. 1.1 lub 1.2, w

szczególności Abonent nie uiści zaległych opłat wraz z odsetkami.

§19 [Zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta]

1.Zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta może nastąpić, gdy nie

zalega on z żadnymi opłatami wobec Dostawcy w dniu złożenia wniosku, jak

również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usług.

Postanowienia dotyczące zawieszenia świadczenia Usług na wniosek Abonenta

nie dotyczą Abonentów, którzy korzystają z Usług na podstawie Umowy

zawartej na warunkach promocyjnych, w przypadku których nie upłynął

minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych.

2.Abonent może wnioskować o zawieszenie świadczenia Usług na okres nie

dłuższy niż 3 miesiące i nie częściej niż 2 razy do roku.

3.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje skutek na koniec miesiąca

kalendarzowego, w którym Abonent złożył przedmiotowy wniosek.

4.Po upływie ustalonego okresu zawieszenia, Dostawca automatycznie wznowi

świadczenie Usługi.

§20 [Rozwiązanie Umowy]

1.Abonent i Dostawca są uprawnieni do rozwiązania Umowy w całości lub w

części dotyczącej poszczególnych rodzajów Usług, z zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca

kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone

wypowiedzenie. Wypowiedzenie Umowy Konsumentowi przez Dostawcę

wymaga podania ważnej przyczyny.

2.W przypadku rozwiązania Umowy, której zawarcie łączyło się z przyznaniem

Abonentowi ulg, przed upływem okresu na jaki została zawarta, Dostawca

obciąży Abonenta opłatą w wysokości stanowiącej równowartość ulgi

przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, za okres

od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w

przypadku rozwiązania przez Konsumenta umowy przed rozpoczęciem

świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne

urządzenie końcowe. Zapis zdania pierwszego dotyczy rozwiązania Umowy

przez Abonenta (z wyjątkiem, gdy rozwiązanie następuje z winy Dostawcy) lub

przez Dostawcę z winy Abonenta. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy

przypadku rozwiązania Umowy, uregulowanego w sposób szczególny w §24.

§21 [Rozwiązanie Umowy za jednostronnym oświadczeniem]

1.Dostawcy przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w całości

lub w części dotyczącej odpowiednich Usług w trybie natychmiastowym, gdy

Abonent, pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie

nie krótszym niż 2 dni:

1.1 zalega z zapłatą choćby części Abonamentu lub jakiejkolwiek innej opłaty należnej Dostawcy przez co najmniej jeden pełny Okres rozliczeniowy,

1.2 ingeruje w Sieć, w tym w szczególności przyłącza do niej Urządzenie poza Gniazdem abonenckim lub przyłącza do Gniazda abonenckiego więcej Urządzeń niż przewidują to postanowienia Regulaminu i Umowy,

1.3 dokonuje nieuprawnionych zmian w Sprzęcie lub Sieci lub Gnieździe abonenckim,

1.4 umożliwia nieuprawnionym osobom trzecim korzystanie z Usług bądź Sprzętu, w tym w szczególności poza Lokalem lub za wynagrodzeniem,

1.5 uzyskuje, przy wykorzystaniu Usług, w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dostęp do danych znajdujących się w posiadaniu osób trzecich,

1.6 rozpowszechnia przy wykorzystaniu Usług przekazy niezgodne z prawem,

1.7 korzysta z Sieci w sposób sprzeczny z przepisami prawa,

1.8 działając niezgodnie z Umową wywołuje zakłócenia uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Sieci (w tym również poprzez przyłączenie do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych wywołujących takie zakłócenia),

1.9 uniemożliwia innym podmiotom zgodne z przepisami korzystanie z Sieci,

1.10 podejmuje działania, przy wykorzystaniu Usług, naruszające przepisy prawa,

1.11 nie udziela Dostawcy dostępu do Sprzętu lub Sieci, w tym Gniazda abonenckiego, celem jej konserwacji, regulacji, naprawy lub modernizacji chyba że nie udzielenie dostępu jest wynikiem okoliczności, za które Abonent nie ponosi odpowiedzialności,

2.Każdej ze Stron przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy

w trybie natychmiastowym, gdy druga Strona narusza jej istotne warunki i nie zaprzestanie naruszania w terminie 7 dni od daty wezwania do ich usunięcia, a Regulamin nie zawiera w tym zakresie postanowień szczególnych. Zapis zdania pierwszego dotyczy w szczególności uprawnienia Abonenta w przypadku, gdy świadczone Usługi nie spełniają warunków jakościowych, podanych w Umowie.

3.Niezależnie od innych środków, przewidzianych w Umowie lub Regulaminie, w przypadkach opisanych w ust. 1, w zakresie w którym będzie do proporcjonalne i uzasadnione z punktu widzenia celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi Usługami, Dostawca może dokonać:

3.1 eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług;

3.2 przerwać lub ograniczyć świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług.

4.Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w zakresie wynikającym z podjętych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności posiadanej Sieci, usług oraz przekazu komunikatów związanych z Usługą. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku zakazania przez Prezesa UKE stosowania takich środków.

§22 [Wygaśnięcie Umowy]

1. Umowa wygasa w przypadku:

1.1 upływu terminu, na który została zawarta (dotyczy umów, których okres obowiązywania nie uległ przedłużeniu na zasadach określonych w Umowie), rozwiązania za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym,

1.2 utraty przez Dostawcę zdolności do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,

1.3 śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, o ile jego prawa i obowiązki nie zostaną przejęte przez małżonka zmarłego Abonenta, zamieszkującego w Lokalu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może być uznany za Stronę Umowy,

1.4 rozwiązania, likwidacji itp. Dostawcy lub Abonenta niebędącego osobą fizyczną.

2. Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia

Usług na rzecz Abonenta. Zawarcie nowej Umowy możliwe będzie wyłącznie

po uregulowaniu wszystkich zaległości wobec Dostawcy, wraz z odsetkami.

3.W związku z wygaśnięciem Umowy Abonent zobowiązany będzie ponadto do

zwrotu Sprzętu na własny koszt, na zasadach określonych w § 8, jak również

może być zobowiązany do zwrotu ulg w przypadkach szczegółowo

wskazanych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe postanowienia w tym

zakresie zawiera również pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy,

stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy (dotyczy Umów zawartych z

Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy lub na odległość).

§23 [Odstąpienie od Umowy – Konsumenci]

1.Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy

stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, Konsument, który zawarł umowę na

odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy, może w terminie 14 dni

od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu. W przypadku

odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Dostawca przyjął jego ofertę,

oferta przestaje wiązać.

2.Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w

przypadku, w którym Dostawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że

po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3.Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Dostawcę o prawie

odstąpienia od Umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia

upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli Konsument został

poinformowany przez Dostawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed

upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, termin do

odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi

informacji o tym prawie.

4.Konsument nie ponosi kosztów świadczenia Usług za czas do odstąpienia od

Umowy, jeżeli Dostawca nie poinformował Konsumenta w wymagany prawem

sposób o prawie odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania lub jeżeli

Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy.

§24 [Zmiana Regulaminu lub Cennika]

1.Dostawca doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub

warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na Trwałym nośniku, w

postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, chyba że

Abonent złoży jedno z żądań opisanych w ust. 2. Dostawca podaje do

publicznej wiadomości, przez publikację na swojej stronie internetowej, treść

każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy określonych w

Regulaminie. Powiadomienie oraz podanie do publicznej wiadomości winno być

dokonane z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed

wprowadzeniem zmian. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu

prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z

wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres

taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Informacje, o których mowa w art. 61a ust.

1 pkt 1-3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Dostawca poda do wiadomości

publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 61a ustawy Prawo

telekomunikacyjne.

2.Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres

elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli

Dostawca dopuszcza korzystanie z takiego środka), Dostawca dostarcza treść

każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym

określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na adres wskazany przez

Abonenta. W przypadku Abonentów będących stroną umowy zawartej w formie

elektronicznej lub dokumentowej, Dostawca dostarcza, na żądanie tych

Abonentów, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków umowy,

w tym określonych w Regulaminie na piśmie na wskazany adres

korespondencyjny.

3.Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków Umowy, w tym określonych w

Regulaminie lub Cenniku ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień

wejścia w życie zmian.

4.W przypadku rozwiązania Umowy z uwagi na niezaakceptowanie zmiany

warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, albo niezaakceptowanie

podwyższenia cen zawartych w Cenniku, Dostawcy nie przysługuje zwrot ulg.

5.Uregulowań ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia

zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, lub gdy zmiana

wynika z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa

telekomunikacyjnego

5.W przypadku, gdy proponowana zmiana Cennika lub warunków Umowy

określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa,

powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub

wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca podaje do publicznej wiadomości

poprzez publikację w swoim Serwisie internetowym treść proponowanych

zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem

ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z

którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem

krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z

decyzji Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany Cennika lub

warunków Umowy określonych w Regulaminie, wówczas ma prawo rozwiązać

Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian. Oświadczenie o

rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w

życie tych zmian.

§25 [Sądownictwo polubowne, mediacje]

1.Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Konsument uprawniony

jest do złożenia do Prezesa UKE wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu

cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego

rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to

postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta.

Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

konsumenckich oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

2.W przypadku naruszania przez Dostawcę warunków Umowy, Abonentowi

przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie,

określone w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują

między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo

żądania wykonania umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

§26 [Postanowienia końcowe]

1.Abonent zobowiązany jest informować Dostawcę o zmianie danych podanych

przy zawarciu Umowy, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub

siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy

firmy lub nazwiska i imion poprzez oświadczenie złożone na Trwałym nośniku,

w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Dostawca niezwłocznie

informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby,

danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a

także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu

poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy na trwałym nośniku

w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba, że

Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany

adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta

adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania

się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany

warunków Umowy.

2.Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik, wskazujący m.in.

koszt usług serwisowych niewchodzących w skład Podstawowej obsługi

serwisowej, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta, w Serwisie

internetowym Dostawcy oraz w Biurze Obsługi. Dostawca nieodpłatnie

dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne wraz z

Umową, na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została

zawarta Umowa, a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany

adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany adres przez

Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka

porozumiewania się na odległość (jeżeli Dostawca dopuszcza stosowanie

takiego środka)

3.Regulamin wchodzi w życie dnia 12 grudnia 2018 r. (włącznie)

Załącznik nr 1 Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta.