INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSANT S.C, z siedzibą: ul. Mościckiego 14 66-400 Gorzów Wlkp., adres poczty elektronicznej: biuro@insant.pl, numer tel. 957221417 [dalej: Administrator]

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Chwastek, adres poczty elektronicznej rodo@insant.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

– wyrażonej zgody – art. 6. pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu nawiązania kontaktu, oraz wykonania usługi Newslettera

– art. 6. pkt. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

– art. 6. pkt. 1 lit. c RODO – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Prawnie uzasadniony Interes

Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: marketing i informowanie o oferowanych usługach lub produktach występujący po stronie Administratora.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności umów dot. obsługi informatycznej.

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.