INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator Danych Osobowych

                        Wspólnicy spółki cywilnej INSANT : Jerzy Jasiński i Roman Mieszkowicz, z siedzibą w Gorzowie Wlkp (66-400) przy ul. Mościckiego 14, adres poczty elektronicznej: biuro@insant.pl, numer tel. 957221417 [dalej: Administrator]

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Chwastek, adres poczty elektronicznej rodo@insant.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

 

                          Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

–  wyrażonej zgody – art. 6. pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu i zapewnienia właściwej obsługi naszych abonentów

– art. 6. pkt. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

– art. 6. pkt. 1 lit. c RODO – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

                             Prawnie uzasadniony Interes

                             Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: marketing i informowanie o oferowanych usługach lub produktach występujący po stronie Administratora.

                             Kategorie odbiorców danych osobowych

                             Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności umów dot. obsługi informatycznej.

                             Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

                             Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

                             Uprawnienia:
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu
danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
e) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
f) jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                             Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie
skutkowało odmową świadczenia usługi.

                             Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający automatycznie podejmowanie
decyzji, w tym nie będą profilowane.