Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w spółce INSANT

                             Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy, że na podstawie zawartego Porozumienia, przetwarzamy Państwa dane osobowe w spółce INSANT jako Współadministratorzy.
 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Wspólnicy spółki cywilnej INSANT – Jerzy Jasiński i Roman Mieszkowicz. Dane kontaktowe spółki: INSANT Jerzy Jasiński Roman Mieszkowicz s.c.
66-400 Gorzów Wlkp, ul. Mościckiego 14, nr tel. 957221417, e-mail: biuro@insant.pl [dalej: Operator].

2. Informujemy, że Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w siedzibie spółki, poprzez pocztę wysłaną na nasz adres lub na e-mail: rodo@insant.pl

3. Główne cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w naszej spółce może być realizowane w celu:

1) wykonywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b. RODO,
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w zakresie rozliczeń finansowych, prowadzenia księgowości, archiwizacji dokumentacji oraz wypełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c. RODO,
3) nawiązania kontaktu z Panią/Panem w celu zapewnienia właściwej obsługi A
bonentów oraz marketingu własnych usług telekomunikacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a. RODO,
4)
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej pomiędzy nami umowy, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Współadministratorów, tj. zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f. RODO.

4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą spółkę jest:

1) marketing bezpośredni świadczonych usług telekomunikacyjnych i naszych promocji,

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w zakresie zawartej pomiędzy nami umowy.

5. Komu przekazujemy dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Operatora umów o współpracy, w tym: podwykonawcom wspierającym nas w serwisowaniu systemu IT i przy montażu sprzętu telekomunikacyjnego. Nasi podwykonawcy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w określonych przez nas celach, na podstawie umowy powierzenia.

6. Okres przechowywania danych
1) dane osobowe będą przechowywane w czasie wykonywanej umowy, a po jej zakończeniu w okresie zakreślonym obowiązkami prawnymi ciążącymi na Współadministratorach, w tym w ustawie Prawo telekomunikacyjne,
2) dane osobowe przekazane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
3) dane transmisyjne niezbędne do naliczania opłat, będą przechowywane w okresie trwania umowy,
a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7. Zgodnie z RODO, w każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii tych danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
2) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Z praw tych mogą Państwo skorzystać, składając wniosek/żądanie na wyżej podane nasze dane kontaktowe.
W sytuacji, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest warunkiem umownym. Odmowa podania tych danych, skutkowała będzie odmową jej zawarcia. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne – podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, lecz nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.